Gerard Monté

Fotograaf

Lunschkonzert Brôôd mee spèk - De Kikvorschen - Pleinzaal ThadP Oeteldonk - 9 februari 2018

Lunschkonzert Brôôd mee spèk - De Kikvorschen - Pleinzaal ThadP Oeteldonk - 9 februari 2018

aDSC04587- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04377- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04378- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04379- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04382- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04383- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04385- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04386- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04387- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04389- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04390- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04391- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04392- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04393- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04394- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04399- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04400- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04401- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04403- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04404- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04406- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04407- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04408- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04409- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04411- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04412- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04413- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04414- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04417- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04418- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04420- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04421- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04422- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04423- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04424- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04425- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04426- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04427- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04428- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04429- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04433- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04434- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04435- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04437- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04438- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04439- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04440- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04441- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04444- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04446- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04447- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04448- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04452- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04454- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04455- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04456- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04457- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04458- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04459- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04460- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04463- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04466- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04467- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04469- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04471- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04472- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04473- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04474- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04476- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04477- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04478- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04479- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04480- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04483- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04485- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04487- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04488- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04489- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04491- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04492- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04494- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04496- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04497- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04498- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04499- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04500- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04502- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04503- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04504- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04505- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04506- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04507- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04508- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04510- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04511- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04516- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04518- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04520- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04521- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04522- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04523- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04524- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04526- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04527- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04531- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04532- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04534- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04535- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04538- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04539- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04540- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04541- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04542- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04544- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04546- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04547- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04549- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04551- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04552- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04554- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04556- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04557- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04558- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04559- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04560- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04562- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04563- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04564- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04565- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04567- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04569- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04572- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04573- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04574- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04575- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04576- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04577- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04578- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04579- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04580- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04581- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04582- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04584- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04585- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04586- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04626- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
DSC04627- De Kikvorschen - Pleinzaal - Brood mee spek - Lunschkonzert - 9feb2018 - foto GerardMontE web
001/147 
start stop bwd fwd

11e Lunschkonzert Brôôd mee spèk, weer terug in de Pleinzaal ThadP die vorig jaar gesloten was en toen vond het konzert plaats in de Orangerie Josephstraat.
Met zang van Thea van den Wildenberg, Antoine Vissers en Kikvorsch Freddy Dubbeld. En in de pauze traden Danny & Angelique op.
De Amadeiro-zangers -de hofhouding van de Prins zoals de chauffeur, de hofkapper, de hofarts, de hofstationschef Cornelis, etc etc- zongen ook enkele nummers.
Tijdens het concert werd het eigen vaandel ingewisseld voor dat van de hofkapel want met carnaval zijn De Kikvorschen de hofkapel van de prins, al 88 jaar.
En Theo was er, en Harry, en de buurman, en Koos, en Janus en Bet, en Sjef, en Floris, en Els, en de Kikvorsch-vrouwen die in polonaise door de zaal gingen.
Wie d'r ook waren? Drie andere oud-Boschtion-fotografen.
En de Peer was er, en ook allemaal portretten in de foyer van zijn voorvaderen.
En de de jeugdprins met zijn gevolg. En andere hôôgwaardigheidsbekleders, al dan niet incognito.
En geen pliesie, wel een hoop volk, en allemaal meezingen.

 Afgelopen november bestonden De Kikvorschen 90 jaar.
zie evt. ook de Nieuwjaarsreceptie van de Kikvorschen en het optreden in de bouwhal (2017).
In 2015 bestonden ze 88 jaar.
De Kikvorschen zijn ook bekend door hun houten namaakinstrumenten die ze gebruikten toen echte instrumenten en muziek maken met Carnaval verboden waren door de (kerkelijke) overheid.
Jaarlijks reiken ze de Moeder Truus-poffer uit aan iemand die veel voor de Bossche gemeenschap gedaan heeft.
zie ook de foto's van het driedaags bezoek aan Remagen in 2016
©2018 Gerard Monté

carnaval 2018
zie evt. ook de Prinsenontvangst op het Provinciehuis 30 jan. 2018
- de Tettermiddag in Lohengrin 4 febr. 2018  + Piep en Blaoslust in de Azijnfabriek 13 feb. 2018
- het begint te komen ... 6 febr. 2018 e.v. met oa een bezoekje aan de bouwhal, Denderdeur en andere foto's
- Oeteldonk carnaval - aankomst en intocht van prins Amadeiro XXV, van een prinses en een nieuwe prins? - 11 februari 2018
- Oeteldonk Carnaval - Grote optocht - afscheid Prins Amadeiro XXV - 12 februari 2018
- Oeteldonk Carnaval - dinsdag in de stad - muziek Piep ende Blaoslust ThadP - jeugdprins - Knillis - 13 feb. 2018

carnaval 2017
- Muzerije - Echte bontenaovond - Kwèk mar mee - Carnaval Oeteldonk - 24 + 25 februari 2017
- Carnaval Oeteldonk - Amadeirohuis - Denderdeur - Markt - Azijnfabriek - 25 februari 2017
- Oeteldonk carnaval - aankomst en intocht van de prins en van de prinses - 26 februari 2017
- Carnaval Oeteldonk - Azijnfabriek - Willem Twee Toonzaal - Hotel Central - 26 februari 2017
- Carnaval Oeteldonk - OMA muziek award - Muzerije - 27 februari 2017
- Oeteldonk Carnaval 2017 - Grote optocht in de regen - 27 februari 2017
- Carnaval Oeteldonk - muziekcafé Lohengrin - De Knillispoort - 27 februari 2017
- Carnaval Oeteldonk - Azijnfabriek - Piep ende Blaoslust Zd.-Nederl. Philharmonische PhanPhare - 28 februari 2017
- Carnaval Oeteldonk - OMA's buukske in Central - diverse locaties - 28 februari 2017