Gerard Monté

Fotograaf

Start van de Bossche Band Battle 2018 in muziekcafé Lohengrin - 15 september 2018 e.v.

Start van de Bossche Band Battle 2018 in muziekcafé Lohengrin - 15 september 2018 en verder
+ 29/9 voorronde 2 Azijnfabriek  + 13/10 voorronde 3 Koudijs Kafé

DSC05857- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05860- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05861- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05863- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05865- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05866- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05867- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05868- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05869- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05870- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05873- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05875- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05876- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05877- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05878- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05879- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05881- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05882- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05883- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
DSC05886- Start van de Bossche Band Battle 2018 - muziekcafe Lohengrin - 15sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07186- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07192- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07193- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07195- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07201- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07205- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07207- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07208- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07209- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07211- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07212- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07215- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07216- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07218- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07219- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07222- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07224- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07225- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07226- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07227- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07229- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07231- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07236- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07237- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07242- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07244- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07245- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07246- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07247- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07248- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07249- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07252- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07253- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07254- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07256- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07257- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07259- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07261- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07263- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07264- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07266- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07270- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07271- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07272- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07275- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07276- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07277- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07279- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07281- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07283- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
eDSC07285- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 2 - podium Azijnfabriek- 29sept2018 - foto GerardMontE web
fDSC08836- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08842- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08843- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08844- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08846- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08847- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08850- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08851- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08854- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08855- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08856- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08858- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08859- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08860- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08863- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08868- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08871- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08872- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08874- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08886- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08887- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08888- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08889- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08892- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08896- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08897- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08898- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08900- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08904- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08906- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08908- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08910- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08915- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08916- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08917- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08942- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08944- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08945- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08946- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08948- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08950- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08951- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08953- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08955- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08958- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08961- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08963- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08964- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08966- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08967- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08967b- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08968- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08970- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08971- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08974- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08976- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08977- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08980- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
fDSC08983- Bossche Band Battle 2018 - voorronde 3 - Koudijs Kafe- 13okt2018 - foto GerardMontE web
001/130 
start stop bwd fwd

- 15/9 De eerste voorronde in muziekcafé Lohengrin met  Papajahkur (reggae muziek), Rockford (met postgrunge rock), Lokotov Mocktail (gitaarriffs en groovy beats van over de hele wereld), Echo Empire (rock !)  [geen foto's].
De vijfde band (foto's) was Plus Thirty One (Stevige rock ('n roll)). Info over de bands met clipjes: deelnemers.

Bij deze voorrondes worden er door de jury steeds 2 bands gekozen die naar de halve finale gaan. Deze keer waren het Lokotov Mocktail en Papajahkur. Van de laatste band waren er al een stel naar huis waardoor maar twee leden de prijs in ontvangst konden nemen.
d.j. Andy draaide tussendoor plaatjes.
De jury bestond bij de eerste voorronde uit Anne van Damme, Toer Greve en Rob P..
voorronde 2 is op 29 september in de Azijnfabriek.

+ 29/9 voorronde 2 podium Azijnfabriek
4 bands (deelnemers), 2 bands hadden afgezegd.
Holsaby (geen foto's van het optreden),  invaller Fall~ (Maury van Loon, elektropop), An adverse copy (stoner blues), Nocturnal Waters (diverse stijlen, zangeres Amanda).
Holsaby en An adverse copy gaan door naar de halve finale.
De jury bestond uit Rob P,. Pascale Paanakker en Tim van Baalen.

+ 13/10 voorronde 3 in Koudijs Kafé
met 6 bands (deelnemers):
Pop Goes The Weasel (rock - Den Bosch), Spiritbox (Breda), Clittenband (Den Bosch - bijzondere teksten, scherp, kritisch, humor "mag ik nog een keer komen voor ik ga", compleet met handboeien en zweepje, ep LavendelLavendel), Morning Dawn (postrock), Lavatory lazy (uptempo rock), Terra Down (hard).
Terra Down en Clittenband gaan door naar de halve finale.
De jury bestond uit Toer Greve en Bart van den Ven.
Dj Andy en collega Stijn draaiden tussendoor de plaatjes.


Volgende keer in de World Skate Hall op 27 oktober.

130
zie ook de Bossche Band Battle Finale van 2016 en de finale van 2017 
info BBB
©2018 Gerard Monté

zie evt ook Lohengrin  - podiumazijnfabriek